Asociación de Profesores de Español de Finlandia

Los estatutos de la Asociación

Suomen espanjanopettajat ry – Spansklärarna i Finland rf

Asociación de Profesores de Español de Finlandia

S Ä Ä N N Ö T

Nimi, tarkoitus ja toiminta

                 Yhdistyksen nimi on Suomen espanjanopettajat ry – Spansklärarna i Finland rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista espanjankielistä nimeä Asociación de Profesores de Español de Finlandia. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

                 Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia espanjan kielen opettajien pedagogisena etujärjestönä.
 • toimia espanjan opetuksen edistämiseksi sekä espanjan taidon parantamiseksi maassamme.
 • edistää espanjan kielen tuntemusta Suomessa.

                 Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia ja koulutusta
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin
 • voi myöntää apurahoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hankkia ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen kieltenopettajien liiton SUKOL ry:n kanssa ja sen kautta alan ammattijärjestön kanssa.

Jäsenet

                 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen maamme espanjan kielen opettaja, joka suorittaa yhdistyksen jäsenmaksun. Opettajantoimesta luovuttuaankin jäsenellä on oikeus kuulua yhdistykseen. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä ajavia muitakin henkilöitä. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön.

                 Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava joulukuun 31. päivään mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei tähän mennessä ole suoritettu, hallitus toteaa päätöksellään jäsenen eronneeksi. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Hallitus

                 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja neljä (4) kahdeksi vuodeksi valittua varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja puolet varajäsenistä. Erovuorossa oleva varsinainen jäsen tai varajäsen voidaan valita uudelleen.

                      Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa uuden hallituksen toimikauden alkamisesta. Tässä kokouksessa hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle joko omasta aloitteestaan tai jos kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Puheenjohtajalla on oikeus, milloin hän katsoo sen tarpeelliseksi, kutsua kokoukseen myös varajäsenet, joilla ei kuitenkaan ole äänivaltaa muutoin kuin toimiessaan varsinaisen jäsenen tilalla

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan voittaa se esitys, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen toimintakausi on yhdistyksen toimintakausi.

Hallituksen tehtävänä on

 • toimia yhdistyksen säännöissä mainittujen päämäärien toteuttamiseksi
 • edustaa yhdistystä
 • kutsua yhdistys kokouksiin sekä valmistella niissä esitettävät asiat
 • panna toimeen yhdistysten kokousten tekemät päätökset
 • nimetä yhdistyksen ehdokkaat valittaviksi Suomen kieltenopettajien liiton SUKOL ry:n hallitukseen
 • valita yhdistyksen varsinaiset edustajat ja näille varahenkilöt SUKOLin liittokokouksiin koko kolmivuotistoimintakaudeksi kerrallaan
 • vastata yhdistyksen taloudenhoidosta
 • pitää jäsenluetteloa
 • suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan määräämät tehtävät.

Nimen kirjoittaminen

                 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

Hallinto

8 §                Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Kokoukset

                 Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on tällöin pidettävä kuuden (6) viikon kuluessa ja käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

10§               Äänivalta yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen jäsenillä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja lippuäänestyksissä kuitenkin arpa. Äänestys on avoin, mutta vaalit on suoritettava umpilipuin, samoin muukin äänestys, milloin joku kokouksen äänivaltainen osanottaja sitä pyytää.

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa voidaan myös myöntää muiden opettajajärjestöjen edustajille, mikäli asioiden käsittely sitä vaatii. Aloiteoikeus on kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, paitsi sellaisia aloitteita, jotka on mainittava kokouskutsussa ja jotka sen vuoksi on jätettävä (4) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Sen oikeaksi vahvistaa kokouksen puheenjohtaja ja tarkastavat pöytäkirjantarkastajat.

11§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 • Käsitellään hallituksen esittämä kertomus yhdistyksen toiminnasta.
 • Käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus.
 • Valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.
 • Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi kolme (3) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
 • Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
 • Päätetään muista hallituksen kokouskutsussa mainituista asioista.
 • Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.

Tili- ja toimintavuosi

12§               Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi, 1.1.-31.12. Yhdistyksen tilit on jätettävä tarkastettaviksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajat antavat hallitukselle vuosikokoukselle tarkoitetun lausunnon hallinnon ja tilien tarkastuksesta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

13§               Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

14§               Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus käytetään yhdistyksen pyrkimyksiä edistäviin tarkoituksiin siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

15§               Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Suomen espanjanopettajat ry:n varsinaisessa kevätkokouksessa 22.3.2004 hyväksyttiin säännöt muutettaviksi yllä olevaan, yhdistyksen hallituksen esittämään muotoon.

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios cerrados.